Forró nyári kedvezmények júliusban!

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024.05.01. 

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A Certus Mercatus Kft. védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: Certus Mercatus, s.r.o.

Székhely: Zizkovu 282/9, Vysocany, 190 00 Prága, Cseh Köztársaság

Nyilvántartási szám: C136164

Adószám: CZ27305571

Nyilvántartja: Prágai Cégbíróság

Képviseli: Miroslav Kaspar igazgató

E-mail: recepce@certus-mercatus.com

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által Magyarországon értékesített iRobot márkájú robotporszívók és azokhoz tartozó kiegészítők vásárlói (a továbbiakban, mint: “Vásárló”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Vásárlóinkkal kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

     1. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez 

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

     2. Egyéb fogalmak

Weboldal

A https://www.irobot.hu/ domain alatt elérhető weboldal, melyen keresztül a Vásárlók információt szerezhetnek a Szolgáltatóról és a Szolgáltatásról, valamint igénybe is vehetik azt.

Termék

A Weboldalon keresztül értékesített robotporszívók és azok kiegészítői

Szolgáltatás

Jelenti a Termékek Weboldalon keresztül történő értékesítését

Vásárló

Jelen Tájékoztató értelmezése során jelenti együttesen a Weboldal látogatóját, a Szolgáltató ügyfélszolgálatát felkereső személyt, a hírlevélre feliratkozó személyt és a Szolgáltatás igénybevevőjét

Címzett

az a Vásárlótól eltérő harmadik személy, aki részére a Termék kiszállítása történik

IP cím

Az Internet Protocol cím rövidítése, amely egy olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

     3. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat? 

A Vásárló személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Weboldalon történő böngészés
 • Termék rendelése
 • Fizetés, számlázás
 • Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat, szervízigény bejelentés
 • Elállási nyilatkozat közlése
 • Szavatossági jogok érvényesítése, jótállás
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése

 

     4. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk? 

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vásárló, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

     4.1 Böngészés

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Vásárló IP címe A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága Jogos érdek A Weboldal és a Szolgáltatás biztonságos működése Az utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt a Vásárló szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Vásárló egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Vásárló megadja a címét. Ez a cím a Vásárló internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Vásárló a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Vásárló közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő – kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Vásárló IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Vásárló valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

     4.2 Termék rendelése

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló / Címzett vezeték és keresztneve A Vásárló / Címzett azonosítása, szállításhoz / átvételhez szükséges adat Szerződés teljesítése A szállítást / átvételt követő 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)
A Vásárló / Címzett e-mail címe A Vásárló / Címzett részére visszaigazolás, a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás küldése Szerződés teljesítése A szállítás teljesítéséig
A Vásárló / Címzett telefonszáma A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése Szerződés teljesítése A szállítás teljesítéséig
Vásárló szállítási / számlázási címe A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése Szerződés teljesítése A szállítást / átvételt követő 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

Amennyiben a Vásárló Terméket rendel a Weboldalon keresztül, úgy ahhoz, hogy a megrendelést teljesíteni tudjuk, a fenti adatok megadása szükséges.

Főszabályként a Vásárló által megadott számlázási cím a Vásárló szállítási címével azonos. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a számlázási címétől eltérő szállítási címet adjon meg, mely esetben saját magától eltérő Címzettet, illetve a Címzett szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát megadja. Amennyiben a Vásárló Címzettet ad meg, úgy a Címzett adatainak megadásához való hozzájárulás beszerzése a Vásárló feladata és felelőssége.

A Vásárló / Címzett vezeték és keresztnevének megdása a Vásárló / Címzett azonosítását szolgálja a kiszállítás, során.

A Vásárló / Címzett e-mail címét a Szolgáltató a megrendelés teljesítésével kapcsolatban abból a célból kezeli, hogy részére visszaigazolást küldjön arról, hogy az adott megrendelést fogadta, illetve egyéb a megrendelést érintő értesítést küldjön részére.

A Vásárló, illetve a Címzett szállítási címének kezelése azt a célt szolgálja, hogy a futár eljuttathassa hozzá vagy a Címzetthez a kívánt Terméke(ke)t.

A Vásárló, illetve a Címzett telefonszámának megadása azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató részére kiszállítást végző futárszolgálat a Vásárlóval, illetve a Címzettel a kiszállítás teljesítése érdekében – amennyiben szükségessé válik – gyors kapcsolatfelvételt eszközöljön.

Amennyiben a Vásárló nem saját, hanem a Címzett adatait adja meg, úgy szavatolja, hogy a megadott adatokhoz jogszerűen jutott hozzá, azoknak a Szolgáltató részére történő megadására jogosult. Az előbbiek valótlanságából eredő következményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

     4.3 Fizetés, számlázás

4.3.1 Amennyiben a Termékért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése A számla kiküldésétől számított 1 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése A számla kiküldésétől számított 1 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (1) bekezdésével összhangban

A Szolgáltató a Terméket természetes személyek és jogi személyek részére egyaránt értékesíti. Amennyiben a Vásárló az ellenértékről szóló számlát valamilyen jogi személy nevére kéri, úgy a fenti személyes adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató a Vásárló által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címét személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@pelda.hu vagy penzugy@pelda.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevének megadásához, valamint amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy ennek megadásához a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Vásárló feladata.

4.3.2 Amennyiben a Termékért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték és keresztneve A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése Jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
A Vásárló szállítási címe / számlázási címe A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése Jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
A Vásárló e-mail címe A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése A számla kiküldéséig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

     4.4 Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat, szervízigény bejelentése

A Vásárlók részére történő információ nyújtása, illetve jogaik (kellékszavatosság, panaszügyintézés) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon, illetve e-mailen keresztül kezeljük.

A Szolgáltató ezen túlmenően a Vásárló által megvásárolt Termékekkel kapcsolatosan külön szervízt üzemeltet.

4.4.1 E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatót általános jellegű kérdéssel az hu.info@certus-mercatus.com e-mail címen vagy szervízigény bejelentésével kapcsolatosan az info@tmx.hu e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést, illetve a szervízigényt megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneve A Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül) A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés / szervízigény megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
Vásárló e-mail címe A Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül) A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés / szervízigény megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
A Vásárló által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül) A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés / szervízigény megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

4.4.2 Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló telefonon keresi meg ügyfélszolgálatunkat vagy szervízünket, vagy amennyiben ügyfélszolgálatunk, illetve szervízpartnerünk visszahívja a Vásárlót, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneve A Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül) A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés / szervízigény megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
Vásárló telefonszáma A Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül) A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés / szervízigény megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

     4.5   Elállási nyilatkozat közlése

Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékkel kapcsolatban elállási jogát gyakorolja, úgy az alábbi személyes adatok megadása kötelező a Szolgáltató általános szerződési feltételeinek mellékletét képező elállási nyilatkozaton:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneve A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló lakcíme / számlázási címe A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló bankszámlaszáma A Vásárló által megfizetett ellenszolgáltatás visszafizetésének teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló e-mail címe A Vásárló azonosítása, visszaigazolás küldése Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban

A Szolgáltató a Vásárló e-mail címét abban az esetben kezeli csak, amennyiben a Vásárló az elállási nyilatkozatot nem postai úton juttattja el részére.

A Vásárló bankszámlaszámának megadása abból a célból szükséges, hogy a Szolgáltató a Vásárló által a megrendelt, de elállással érintett Termék(ek) ellenértékét visszafizethesse a Vásárló részére.

     4.6    Szavatossági jogok érvényesítése, jótállás

Amennyiben a Vásárló szavatossági igényt kívánt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben, úgy ahhoz, az alábbi adatok megadása szükséges.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneve A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági igény elévülésének végéig, azaz a teljesítés időpontjától számított két évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdés)

 

Jótállással kapcsolatosan 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási árú Termék esetén 1 évig, 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási árú Termék esetén 2 évig, míg 250.000 forint eladási árat meghaladó Termék esetén 3 évig illetve a jogszabály által előírt meghosszabbítás idejéig (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) és (4) bekezdésével összhangban)

 

A Vásárló lakcíme / számlázási címe A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági igény elévülésének végéig, azaz a teljesítés időpontjától számított két évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdés)

 

Jótállással kapcsolatosan 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási árú Termék esetén 1 évig, 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási árú Termék esetén 2 évig, míg 250.000 forint eladási árat meghaladó Termék esetén 3 évig illetve a jogszabály által előírt meghosszabbítás idejéig (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) és (4) bekezdésével

A Vásárló telefonszáma A Vásárló értesítése szavatossági igény elbírálásáról Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági / jótállási igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig
A Vásárló e-mail címe A Vásárló értesítése szavatossági igény elbírálásáról Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági / jótállási igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig

A Vásárló telefonszámának vagy e-mail címének megadása abból a célból szükségs, hogy a Szolgáltató értesíthesse szavatossági igényének elbírálásáról. A két adat közül azonban elegendő az egyik – a Vásárló választása szerint – adat megadása.

     4.7    Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló e-mail címe Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Vásárló részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

A Vásárlónak a Termék megrendelésének leadása előtt van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Vásárló kifejezett hozzájárulása alapján (melyet az erről szóló tájékoztatás melletti jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg) a Vásárló e-mail címét kezeli addig, amíg a Vásárló a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VI. pontjában írtakat.

A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy mivel neki nincs ráhatása, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért a Vásárló felel. Amennyiben a Vásárló valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul ad meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Vásárló azt észleli, hogy személyes adatait pontatlanul adta meg, lehetősége van adatai pontosítására, helyesbítésére, illetve javítására vagy módosítására. Ha a Vásárló ez utóbbit észleli úgy az adatainak pontosítását, javítását, illetve módosítását kérheti a Szolgáltatótól a hu.info@certus-mercatus.com e-mail címen. 

A Szolgáltató felhívja továbbá a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben a fenti IV.1.-IV.7. pontban megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Felhasználó önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására. 

A Vásárló által a Szolgáltatás igénybevétele során feltöltött adatok valódiságáért, pontosságáért és a beszerzésük jogszerűségéért a Szolgáltató kizárja felelősségét.

     5. Mi az a cookie, és miért használjuk? 

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek az Ön, mint felhasználó azonosításához, például annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, egy webshopban mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti „értéke” nem jól van generálva, akkor session- hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

A Google Analytics sütökről itt tájékozódhat:

https://deve1opers.google.com/ana1ytics/devguides/co1lection/ana1yticsjs/cookie-usage

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?h1=hu

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Vásárló be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Vásárló állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

     6. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását? 

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Vásárló hozzájárulása, úgy a Vásárlót megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a hu.info@certus-mercatus.com e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

     7. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait? 

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható, védelemmel ellátott szervereken tárolunk.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Weboldal működését biztosító tárhelyet külső szolgáltató biztosítja részére, így a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok külső szolgáltató által biztosított szervereken tárolódnak.

A tárhely szolgáltatója:

 • Cégnév: Starlab Technologies s.r.o.
 • Székhely: 14900 Prága 4., Donovalska 1658/30, Csehország
 • Nyilvántartási szám: 26190699
 • Adószám: CZ26190699
 • Képviseletre jogosult: Straka Dalibor ügyvezető
 • Web: https://www.starlab.cz/
 • E-mail: firma@starlab.cz

(a továbbiakban: „Starlab”)

A Starlab adatkezeléséről további információ itt érhető el: https://www.starlab.cz/gdpr/#gdprapl

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

     8. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban? 

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy a hu.info@certus-mercatus.com e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
 2. b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

     9. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz? 

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

9.1 Weboldal tárhelyszolgáltatás

A Weboldalt működését biztosító rendszert, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó tárhelyet és a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapot harmadik személy biztosítja a Szolgáltató részére, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • Cégnév: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. d.b.a. WordPress
 • Székhely: Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Írország
 • Nyilvántartási szám: 538982
 • Képviseli: David Lenehan, Stuart West és Paul Sieminski igazgatók
 • E-mail: help@wordpress.com, privacypolicyupdates@automattic.com
 • Telefonszám: +1 877 273 3049
 • Szerver központ: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Wordpress”)

A WordPress adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://automattic.com/privacy/#how-and-why-we-use-information

9.2 Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail GSuites elnevezésű üzleti szolgáltatását használja.

 • Cégnév: Google Ireland Ltd
 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
 • Nyilvántartási szám: 368047
 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató
 • Telefonszám: +353 1 436 1000
 • Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”)

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval és az Érintettel kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti. A Google adatkezeléséről bővebb információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks

Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot, a Felhasználó és az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, tekintettel az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára.

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

9.3 Szállítással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Terméke(ke)t, tőle független futárszolgálattal juttatja el a Vásárló részére. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződést teljesíthesse, illetve azért, hogy a futárszolgálat a Terméke(ke)t kiszállíthassa, a szállítási adatoknak a futárszolgálat részére történő továbbítása szükséges. A Szolgáltató által alkalmazott futárszolgálat elérhetőségei:

 • Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelőssségü Társaság
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44
 • Képviseli: Tarnóczi Krisztina Éva és Farkas Gergely ügyvezetők, valamint Oreskó György és Balázs Attila Csaba cégvezetők együttesen
 • Telefonszám: +36 29 886 670
 • Fax: +36 29 886 610
 • E-mail: info@gls-hungary.hu
 • Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: Katona Rita
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.hu

(a továbbiakban: “GLS”)

A GLS adatkezelési tájékoztatója itt érhető el https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

9.4 Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

9.4.1 Kártyás fizetések feldolgozása

A Szolgáltató a Weboldalon keresztül eszközölhető bankkártyás fizetések feldolgozásához a Comgate elnevezésű szolgáltatást veszi igénybe, melynek üzemeltetője az alábbi:

 • Cégnév: ComGate Payments a.s.
 • Székhely: CZ-170 00, Prága, Jankovcova 1596/14a, Csehország
 • Nyilvántartási szám: B 3755
 • Adószám: CZ27924505
 • Képviseli: Jakub Ouhrabka igazgató
 • Telefonszám: +420 228 224 267
 • E-mail: dpo@comgate.cz
 • Web: https://www.comgate.cz/en

(a továbbiakban: “Comgate”)

A Comgate adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.comgate.cz/files/2024-cz-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

9.4.2 Fizetések fogadása

Amennyiben a Vásárló fizetést teljesít a Szolgáltató részére úgy, a fizetések fogadására a Szolgáltató a Raiffeisenbank A.S.-nél vezetett bankszámlájára kerül sor, melynek elérhetőségei:

 • Cégnév: Raiffeisenbank a.s.
 • Székhely: CZ-140 78, Prága, Hvězdova 1716/2b, Csehország
 • Nyilvántartási szám: B 2051
 • Adószám: CZ699003154
 • Képviseli: Igor Vida vezérigazgató
 • Telefonszám: +420 228 224 267
 • E-mail: info@rb.cz

(a továbbiakban: „Raiffeisen”)

A Raiffeisen adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.rb.cz/en/information-memorandum

9.5 Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Kulcs-Soft nevű könyvviteli és számlázó szoftverrel állítja ki. Amennyiben a Vásárló számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, úgy a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A Kulcs-Soft üzemeltetője:

 • Cégnév: Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-045531
 • Adószám: 13812203-2-41
 • Képviseli: Szabó Ervin, Kulcsár Tibor és Turbucz Erika igazgatósági tagok önállóan
 • E-mail cím: info@kulcs-soft.hu
 • Telefonszám: +36 1 336 5300
 • Web: https://www.kulcs-soft.hu/

(a továbbiakban: „Kulcs-soft”)

A Kulcs-Soft rendelkezik a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.kulcs-soft.hu/adatvedelem linken.

9.6 Ügyfélszolgálati megkeresésekkel, szavatossági és jótállási igények kezelése

A Szolgáltató részére érkezett ügyfélszolgálati és egyéb megkereséseket, szavatossági és jótállási kérdéseket a Szolgáltató magyarországi leányvállalata kezeli, melynek elérhetősége az alábbi:

 • Cégnév: Certus Mercatus Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-167866
 • Adószám: 24322414-2-13
 • Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Miroslav Kaspar ügyvezető önállóan
 • E-mail: info@certus-mercatus.com

9.7 Szerviz igény bejelentés

A Szolgáltató által értékesített termékek szervízeléséhez a Szolgáltató harmadik fél szolgáltatót vesz igénybe, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • Cégnév: TMX Mobile Solution Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2040 Budaörs Kinizsi u. 2/B.
 • Szervíz címe: 2040 Budaörs Kinizsi u. 2/B.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-144550
 • Adószám: 23059940-2-44
 • E-mail cím: info@tmx.hu
 • Telefonszám: +36 1 585 8381
 • Weboldal: https://tmx.hu/

(a továbbiakban: „Szerviz”)

A Szerviz adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.tmx.hu/doc/Adatvedelmi_Tajekoztato_Honlap_Latogatoknak.pdf

9.8 Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató az általa kiállított számlákat, mely a Vásárló személyes adatait tartalmazhatja, könyvelője részére továbbítja. A Szolgáltató könyvelőjének elérhetőségei:

 • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-902076
 • Adószám: 14398209-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: info@meyerlevinson.com 

A könyvelő alvállalkozója:

 • Cégnév: Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-928027
 • Adószám: 14964303-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: info@meyerlevinson.com 

Könyvelési adatok feldolgozása:

 • Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-982509
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23878149-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
 • E-mail: hello@riport.app
 • Web: https://www.quick.riport.app/

(a továbbiakban: „Riport”)

A Riport adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.helloquick.riport.app/adatvedelem

9.9 Hírlevél, illetve rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben Ön hírlevelünkre feliratkozott, az e-mail címét adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a Mailchimp nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteinket, eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

 • Cégnév: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
 • Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok
 • Nyilvántartási szám: 0028959
 • Képviseli: Ben Chestnut igazgató
 • E-mail: privacy@mailchimp.com, dpo@mailchimp.com
 • Telefon: +1 678 999 0141

(a továbbiakban: “Mailchimp”)

Az Mailchimp adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://mailchimp.com/legal/privacy/

A Mailchimp szerverei az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak, így előfordulhat, hogy a Szolgáltató részére a Felhasználó által megadott személyes adat (mely pontosabban a Felhasználó e-mail címét jelenti) továbbításra kerül az Amerikai Egyesült Államokba. A Mailchimp adatkezelését a GDPR rendelkezéseivel összhangban végzi, melyről részletes információ a https://mailchimp.com/legal/privacy/ linken érhető el.

A Mailchimp által az Amerikai Egyesült Államokba továbbított adatai biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára tekintettel. A Szolgáltató és a Mailchimp között adatfeldolgozói szerződés van érvényben.

     10. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a honlapunkon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Instagram

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

     11. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat? 

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

     12. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban? 

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

     13. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Vásárlókat is tájékoztatjuk róla.

     14. Adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

     15. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Vásárlót is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

     16. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse? 

Kérdéseivel keressen minket az info@cm-group.hu e-mail címen, a +36 23 884 008-as telefonszámon vagy levélben a 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3. alatti címen.

A Vásárló a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Vásárló jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/

Jogvita esetén, amely a jelen Tájékoztatóból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 25. § (5) bekezdése szerint a Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. Az egyes bíróságok elérhetőségéről a https://birosag.hu/ weboldalon tájékozódhat.